Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft hoe school beleefd wordt door jongeren uit Delft en het percentage jongeren dat in een periode van vier weken voorafgaand aan het invullen van de enquête ziek thuis is geweest van school of heeft gespijbeld. Het gaat om jongeren die in Delft wonen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het percentage jongeren (12- tot en met 22-jarigen) dat school voortijdig heeft verlaten. Deze informatie is afkomstig van Onderwijs in Cijfers. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Ruim vijf op de tien jongeren (3 vmbo) bleven in de laatste vier schoolweken ziek thuis.

Ruim vijf op de tien jongeren in Delft (56%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 44%. Bijna één op de zes jongeren (17%) in Delft heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 1).7

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_T1.jpg

Van de jongens verzuimde 47% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school, bij meisjes is dit 65%. Van de meisjes heeft 28% in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld. Van de Delftse jongeren met vmbo-tl is het ziekteverzuim 54%, bij vmbo-overig is dit 67%. Het ziekteverzuim onder jongeren van Nederlandse afkomst is 58% en onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst 53% (Figuur 1). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor spijbelen de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_F1.jpg

 

Ruim zes op de tien jongeren (3 vmbo) vinden het (hartstikke) leuk op school.

Aan jongeren in Delft is gevraagd hoe ze het vinden op school. De meeste jongeren vinden het (hartstikke) leuk (61%), bijna een derde vindt het wel gaan (30%) en een klein deel vindt het niet leuk/vreselijk op school (9%). In Zuid-Holland West vindt 52% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_T2.jpg

 Van de jongens vindt 68% het (hartstikke) leuk op school en 53% van de meisjes; respectievelijk 25% en 36% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat. Van de jongeren met vmbo-tl vindt 62% het (hartstikke) leuk op school en van 57% van jongeren op vmbo-overig. Van de jongeren van Nederlandse afkomst vindt 62% school (hartstikke) leuk en van de jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond 60%. Het percentage dat vindt dat het wel gaat op school is gelijk voor jongeren met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond (beide 30%) Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk of gaat wel, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018-2019
Delft_Schoolverzuimenbeleving_F2.jpg

 

HAVO/VWO

Bijna vier op de tien jongeren (4 havo/vwo) bleven in de laatste vier weken ziek thuis.

Bijna vier op de tien jongeren (39%) zijn in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen thuisgebleven van school, in Zuid-Holland West is dit 36%. Bijna één op de acht jongeren (13%) in Delft heeft in de laatste vier schoolweken wel eens één of meer uren gespijbeld (Tabel 3).7

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en percentage dat één of meer uur spijbelde. Delft, Zuid-Holland West en regio Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_T3.jpg

Van de jongens verzuimde 32% in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school en 45% van de meisjes. Respectievelijk 14% en 13% van de jongens en meisjes heeft in de afgelopen vier weken wel eens één uur of meer gespijbeld. Het ziekteverzuim onder jongeren op havo is 49% en onder jongeren op vwo is 28%. Van de jongeren op de havo heeft 19% in de afgelopen 4 weken gespijbeld en 7% van de jongeren op het vwo. Bijna vier op de tien (38%) jongeren van Nederlandse afkomst hebben in de laatste vier schoolweken wegens ziekte één of meerdere dagen van school verzuimd, voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond is dit 41%. Voor spijbelen zijn deze percentages respectievelijk 15% en 9% (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat in de laatste vier schoolweken minimaal één dag van school verzuimde wegens ziekte en dat één of meer uur spijbelde, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_F3.jpg

 

Ruim zes op de tien jongeren (4 havo/vwo) vinden het (hartstikke) leuk op school.

Aan de jongeren in Delft is gevraagd hoe ze het vinden op school. Ruim zes op tien jongeren (63%) vinden het (hartstikke) leuk, 32% vindt het wel gaan en 5% vindt het niet leuk of vreselijk op school. In Zuid-Holland West vindt 63% van de jongeren het (hartstikke) leuk op school (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_T4.jpg

 Van de jongens vindt 68% het (hartstikke) leuk op school en 53% van de meisjes; respectievelijk 26% en 38% van de jongens en meisjes vindt dat het wel gaat op school. Van de jongeren met havo vindt 58% het (hartstikke) leuk op school en op het vwo is dit 68%. Van jongeren met een Nederlandse achtergrond vindt 62% school (hartstikke) leuk en van de jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond 66% (Figuur 4). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor schoolbeleving de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven.

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat school beleeft als (hartstikke) leuk, gaat wel of niet leuk/vreselijk, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Schoolverzuimenbeleving_F4.jpg

Jongeren (12 tot en met 22 jaar)

Ruim tweeënhalf procent van de jongeren in Delft verlaat school voortijdig

Van de jongeren (12 tot en met 22 jaar) in Delft die aan het begin van het schooljaar 2017/2018 ingeschreven stonden in het onderwijs (onderwijsdeelnemers, n=5376) heeft 2,6% voortijdig de school verlaten (tabel 5).8 Na een daling van het aantal vsv'ers tot en met schooljaar 2014-2015, is er sinds 2015-2016 een lichte stijging te zien die zich heeft doorgezet in 2017-2018. Landelijk lag het percentage voortijdig schoolverlaters in 2017/2018 op 1,9%.

Tabel 5. Percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) dat school voortijdig heeft verlaten, naar schooljaar. Delft en Nederland, schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018.
Delft Schoolverzuimenbeleving T5
  1. Wanders FHK. The contribution of schools to societal participation of young adults. The role of teachers, parents, and friends in stimulating societal interest and societal involvement during adolescents [proefschrift]. Amsterdam; 2019.
  2. Rijksoverheid. Geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen. [Online]. (bezocht op 13 dec 2019); Beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
  3. Weerman FM, Van der Laan PH. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit. Justitiële Verkenningen; Den Haag 4:6. 39-53; 2006.
  4. Kearney CA. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 28:3. 451-471; 2008.
  5. Ministerie van OCW. VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval. [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); Beschikbaar op URL: vsvverkenner.nl
  6. Ministerie OCW. Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten, van 8 mei 2017 [Online]. (bezocht op 23 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/05/08/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten/kamerbrief-over-de-stand-van-zaken-aanpak-voortijdig-schoolverlaten.pdf
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
  8. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderwijs in Cijfers [Online]. (bezocht op 27 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties