Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft eerst het totaal aantal sterfgevallen, de gestandaardiseerde sterfte en de belangrijkste doodsoorzaken. Vervolgens komen het aantal schouwen en de niet-natuurlijke doodsoorzaken aan bod. De tekst sluit af met perinatale sterfte. De informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Haaglanden en Perined.

Alle leeftijden

In 2019 waren er 728 sterfgevallen in Delft

In 2019 overleden in Delft 728 personen: 351 mannen en 377 vrouwen. Dit komt overeen met 6,4 sterfgevallen per 1.000 mannen en 7,8 sterfgevallen per 1.000 vrouwen. Landelijk gezien was de sterfte in 2019 8,6 per 1.000 mannen en 8,9 per 1.000 vrouwen.

In figuur 1 staat de gestandaardiseerde sterfte per 1.000 weergegeven voor mannen en vrouwen voor de periode 2014-2019 voor Delft en Nederland. Het sterftecijfer schommelt tussen ongeveer 8 en 9 per 1.000 voor zowel mannen als vrouwen in Delft en Nederland. Er is geen consistent beeld waarneembaar in het verschil tussen mannen en vrouwen in Delft: het ene jaar is het sterftecijfer hoger bij mannen dan bij vrouwen en het andere jaar andersom. Landelijk is wel een patroon te zien dat het gestandaardiseerde sterftecijfer hoger is bij vrouwen dan bij mannen.2

Figuur 1. Gestandaardiseerde sterfte per 1.000 naar geslacht. Delft en Nederland, 2014-2019.
Delft Sterfte F1

De meeste mensen in Delft overleden in 2019 aan nieuwvormingena

De aandoeningen waar de meeste mensen in Delft aan zijn overleden in 2019 zijn nieuwvormingen (32% van de sterfgevallen), ziekten van hart- en vaatstelsel (22%) en ziekten van het ademhalingsstelsel (10%). In Nederland werd in 2019 respectievelijk 31%, 25% en 8% van de sterfgevallen door deze aandoeningen veroorzaakt.5

a Ziekelijke weefselontaarding. Er worden zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen (kanker), inclusief kwaadaardige bloedziekten onder verstaan. 

In Delft heeft 7% van de sterfgevallen een niet-natuurlijke doodsoorzaak

Uit de doodsoorzaken statistieken van het CBS blijkt dat in 2019 7,1% van de sterfgevallen onder inwoners van Delft het gevolg was van een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding, moord of doodslag en andere uitwendige oorzaken van sterfte. Landelijk en voor de regio Haaglanden ligt dit percentage op respectievelijk 5,7 en 6,3%.6,7

In figuur 2 is het aantal schouwen naar doodsoorzaak weergegeven over de periode 2014-2018 voor de regio Haaglanden. Hieruit blijkt dat het totaal aantal schouwen vanaf 2016 hoger is dan in voorgaande jaren. Het aantal schouwen bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak neemt vanaf 2014 ieder jaar iets toe. Voor euthanasie is het aantal schouwen in 2018 lager dan in 2017. Voor natuurlijk overlijden lijkt er een lichte afname te zijn de afgelopen jaren. In 2018 zijn in totaal 1.137 schouwen verricht in regio Haaglanden, waarvan 110 in Delft.3

Figuur 2. Aantal schouwen naar doodsoorzaak. Haaglanden, 2014-2018.
Delft Sterfte F2

Rondom geboorte

Perinatale sterfte en morbiditeit zijn in Delft iets hoger dan landelijk

In Delft was de gemiddelde perinatale sterfte in de periode 2015-2019 4,9 per 1.000 geboorten. Landelijk lag dit gemiddelde op 4,5 per 1.000 geboorten in deze periode.

Voor de BIG2 geldt dat dit voorkwam bij 167,1 van de duizend levendgeborenen in de periode 2015-2019 in Delft. Landelijk was dit bij 157,5 per 1.000 levendgeborenen.4

  1. Van der Meer I. Sterfte in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin 2015 (4): 17-26.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  3. De Ridder V, Dekkers C. GGD Haaglanden. Niet-natuurlijke dood in de regio Haaglanden 2014-2018. Den Haag: februari 2020.
  4. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie. Dashboard Gezondheid: Perinatale kerncijfers. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://www.waarstaatjegemeente.nl/
  5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale kerncijfers Nederland (doodsoorzaken). [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio. [Online]. (bezocht op 16 november 2020); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
  7. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen, regio. [Online]. (bezocht op 28-1-2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties