Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft op basis van de Gezondheidsenquête 2016 het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat alcohol drinkt en het percentage dat aan het advies voor alcohol voldoet (geen alcohol of anders niet meer dan 1 glas per dag). Daarna wordt ingegaan op het percentage zware drinkers en overmatige drinkers. Op basis van de Jongerenpeiling 2019 wordt het alcoholgebruik en het voorkomen van binge drinken bij jongeren (12 tot en met 18 jaar) beschreven.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Ongeveer twee op de vijf voldoet aan het advies voor alcohol

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 82% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Delft in het afgelopen jaar alcohol gedronken.9 Bijna vier op de tien (39%) inwoners (19 jaar en ouder) van Delft voldoet aan het advies geen of maximaal één glas alcohol per dag te drinken. In de hele regio Haaglanden voldoet 45% aan dit advies.

Achttien procent van inwoners Delft is een overmatige drinker

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 is 14% van de inwoners (19 jaar en ouder) van Delft een zware drinker, zij drinken dus wekelijks op minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen) alcohol (tabel 1).9 Het percentage overmatige drinkers in Delft is 18%. Dit is voor mannen meer dan 14 glazen per week en voor vrouwen meer dan 7 glazen per week. In vergelijking met het zware drinken is dit dus minder alcohol op een dag, maar wel op meerdere dagen van de week.

Het percentage zware drinkers in Delft is hoger dan Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland. Het percentage overmatige drinkers is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder). Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_8.2_Alcohol_T1.png

De percentages zware drinkers (19 jaar en ouder) zijn in 2016 vergelijkbaar met de percentages in 2005, 2009 en 2012 (tabel 2).9 Het percentage overmatige drinkers (19 tot en met 64 jaar) is in 2016 lager dan in 2005, 2009 en 2012. Bij 65-plussers is het percentage overmatige drinkers vergelijkbaar met 2012.

Tabel 2. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar onderzoeksjaar. Delft 2005-2016.a
Delft_8.2_Alcohol_T2.png (1)

Het percentage overmatige drinkers is hoger bij inwoners met een hoger inkomen

Het percentage zware drinkers is in Haaglanden het hoogst bij de jongvolwassenen (19- tot en met 34-jarigen; tabel 3).9 Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij de jongste groep ouderen (65- tot en met 74-jarigen). Verder is het percentage zware drinkers hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Het percentage zware drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden opleidingsniveau en met een lager inkomen. Het percentage overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners met een midden en hoog opleidingsniveau en een hoger inkomen.

De percentages zware en overmatige drinkers zijn het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst

Het percentage zware en overmatige drinkers is het hoogst bij inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn is het percentage zware drinkers hoger dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Dit verschil is niet zichtbaar bij overmatige drinkers.

Tabel 3. Percentage zware en overmatige drinkers (19 jaar en ouder), naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_8.2_Alcohol_T3.png
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen
 • Etnische afkomst

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Vier op de tien jongeren (3 vmbo-leerlingen) in Delft hebben ooit alcohol gedronken, 8 procent was recent dronken of aangeschoten

Van de Delftse jongeren (3 vmbo) geeft 39% aan ooit gedronken te hebben; 34% heeft recent gedronken (in de laatste 4 weken), 17% is ooit en 8% recent dronken of aangeschoten geweest.9 Ongeveer één op de vijftien (7%) jongeren (3 vmbo) dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid (binge drinken). In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 46%, 42%, 25%, 15% en 18% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_T1.png

Circa vier op de tien jongens (37%) en meisjes (42%) hebben ooit alcohol gedronken; ook dronk respectievelijk 32% en 37% in de afgelopen vier weken alcohol. Ongeveer één op de zes jongens (16%) en meisjes (18%) is ooit dronken of aangeschoten geweest. Vanwege privacy (te kleine aantallen) kan er geen uitsplitsing naar geslacht worden weergegeven voor recent dronken of aangeschoten en in de afgelopen vier weken binge drinken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid) (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_F1.png

Vier op de tien jongeren in Delft op het vmbo-tl (39%) en vmbo-overig (42%) hebben ooit alcohol gedronken. Van de jongeren op het vmbo-tl dronk 34% recent en was 16% ooit dronken of aangeschoten. Deze percentages worden niet weergegeven voor jongeren op vmbo-overig vanwege te kleine aantallen (in verband met privacy). Ook voor recent dronken of aangeschoten en recent vijf of meer drankjes bij één gelegenheid konden de percentages niet worden weergegeven voor vmbo-tl en vmbo-overig (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_F2.png

Bijna de helft (46%) van de jongeren in Delft van Nederlandse afkomst heeft ooit alcohol gedronken; 41% deed dit in de laatste vier weken nog. Bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst liggen deze percentages op respectievelijk 30% en 24%. Verder geeft een kwart van de jongeren van Nederlandse afkomst aan ooit dronken te zijn geweest, was 13% recent nog aangeschoten of dronken en heeft een even groot deel (13%) in de afgelopen vier weken binge gedronken. Van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst is geen van hen recent dronken of aangeschoten geweest of dronken zij in de afgelopen vier weken 5 of meer drankjes bij één gelegenheid (Figuur 3).

Figuur 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_F3.png

Jongeren (3 vmbo) in ZHW drinken alcohol voornamelijk samen met anderen binnenshuis

Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het voor Delftse jongeren (3vmbo) niet mogelijk om voor een meerderheid van de drinklocaties resultaten weer te geven. Daarom presenteren we hier de gegevens voor jongeren (3 vmbo) uit Zuid-Holland West (Tabel 2). Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven. Een kwart van de jongeren (24%) in ZHW gaf aan meestal bij anderen thuis te drinken en 17% thuis, met anderen. Eén tiende drinkt in een keet, hok of schuur.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat alcohol drinkt,
naar locatie. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_T2.png

HAVO/VWO

Ruim vier op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) hebben ooit alcohol gedronken, een kwart was ooit dronken of aangeschoten

Van de jongeren in Delft (4 havo/vwo) geeft 43% aan ooit gedronken te hebben; 40% dronk recent (in de laatste 4 weken), 23% was ooit aangeschoten en 15% was recent aangeschoten.9 Eén op de zeven jongeren (14%) dronk in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 55%, 51%, 34%, 21% en 21% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_T3.png

Ruim vier op de tien jongens hebben ooit (44%) en recent (42%) alcohol gedronken. Bij de meisjes hebben vier op de tien (41%) ooit alcohol gedronken; 39% dronk in de laatste vier weken. Een kwart van de jongens (26%) en een vijfde van de meisjes (21%) waren ooit aangeschoten of dronken, één op de zes jongens (17%) en één op de zeven meisjes (14%) was dit recent. Eén op de zeven jongens (13%) én meisjes (14%) heeft recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes gedronken (Figuur 4).

Figuur 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar geslacht. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_F4.png

Ruim de helft (54%) van de jongeren in Delft op de havo heeft ooit alcohol gedronken en 31% van de jongeren op het vwo. Ook dronk de helft van de jongeren op de havo recent alcohol; recent dronk ruim een kwart (28%) van de jongeren op het vwo alcohol. Van de jongeren op de havo was één derde (34%) ooit dronken of aangeschoten en dronk één vijfde (21%) recent bij één gelegenheid vijf of meer drankjes. Bij jongeren op het vwo was dit respectievelijk 12% en 6%. Eén op de vijf jongeren op de havo en één op de tien (9%) jongeren op het vwo was recent dronken/aangeschoten (Figuur 5).

Figuur 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar opleidingsniveau. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_F5.png

Van jongeren van Nederlandse afkomst in Delft dronk bijna de helft (47%) ooit alcohol, van jongeren van niet-Nederlandse afkomst was dit één derde (33%). Van de jongeren van Nederlandse afkomst dronk 43% recent alcohol, een kwart (26%) van hen was ooit dronken of aangeschoten. Eén op de vijf jongeren van Nederlandse afkomst (18%) was recent dronken of aangeschoten en 16% heeft recent binge gedronken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid). Voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst ging het om respectievelijk 33%, 17%, 8% en 8% (Figuur 6).

Figuur 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit alcohol en dat in de afgelopen vier weken (recent) alcohol heeft gedronken, dat (recent) dronken of aangeschoten was en dat recent bij één gelegenheid 5 of meer drankjes dronk, naar afkomst. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_F6.png

Jongeren (4 havo/vwo) drinken alcohol voornamelijk met anderen binnenshuis of thuis met anderen

Aan de jongeren is gevraagd waar zij meestal alcohol drinken, waarbij zij maximaal drie locaties mochten aangeven (Tabel 4). Drie van de tien jongeren gaven aan bij anderen thuis te drinken. Thuis met anderen erbij wordt door 14% aangegeven als drink locatie. In een discotheek, café of op een schoolfeest wordt door één op de twintig aangegeven. Drinken in een keet (3%), op straat (3%) sportkantine (2%) en thuis, alleen (2%) komt weinig voor.

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat alcohol drinkt,
naar locatie. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Alcoholgebruik_T4.png

 

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info.Alc oholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Richtlijnen Goede Voeding 2015. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015/201524_Richtlijnen+goede+voeding+2015.pdf.
 2. Volksgezondheidenzorg.info.Alc oholgebruik, Cijfers & Context. [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie.
 3. Verdurmen J, Abraham M, Planije M, Monshouwer K, Van Dorsselaer S, Schulten I. et al. Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar: Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos- instituut; 2006.
 4. Van Hasselt N. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren. Utrecht: Trimbos- instituut; 2010.
 5. De Vos-Van der Hoeven T. Het effect van alcohol op puberhersenen [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: http://www.opvoedadvies.nl/alcoholhersen.htm.
 6. Vermeulen-Smit E. The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use [proefschrift]. Ridderkerk: Riddeprint BV; 2014.
 7. Van Dorsselaer S, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Van Laar, M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief over de nota Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019. Den Haag: 2015.
 9. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties