Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het percentage inwoners dat mantelzorg ontvangt. In de Gezondheidsenquête 2016 is gevraagd of inwoners van 65 jaar en ouder momenteel mantelzorg (hulp van een bekende uit de omgeving) ontvangen en hoeveel uur per week dit is.a Ook is nagevraagd of de ouderen in het afgelopen jaar mantelzorg ontvingen.

Hierbij is niet uitgegaan van de criteria in de standaarddefinitie van mantelzorger (minimaal 8 uur in de week of gedurende minimaal 3 maanden zorgen voor iemand anders)

Ouderen (65 jaar en ouder)

Tien procent ontvangt momenteel mantelzorg

Op het moment van het onderzoek ontving 10% van de inwoners van Delft mantelzorg (tabel 1).3 Van deze inwoners ontving 28% minstens tien uur per week mantelzorg. Dit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland.

Tabel 1. Percentage inwoners (65 jaar en ouder) dat momenteel mantelzorg ontvangt en dat meer dan 10 uur per week mantelzorg ontvangt. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_10.3_Mantelzorg_T1.png

Twaalf procent van de ouderen ontving mantelzorg

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 ontving 12% van de inwoners van 65 jaar en ouder in Delft in het afgelopen jaar mantelzorg.3 Dit percentage is vergelijkbaar met Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar mantelzorg ontving. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_10.3_Mantelzorg_T2.png

In het afgelopen jaar ontvingen verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen mantelzorg

Het percentage inwoners van Haaglanden (van 65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar mantelzorg ontving neemt toe met de leeftijd.3 Zo ontving 6% van de 65- tot en met 74-jarigen mantelzorg, bij 85-plussers is dat 33% (tabel 3). Ook ontving een hoger percentage vrouwen dan mannen mantelzorg. Bij inwoners van niet-westerse afkomst ontving een hoger percentage mantelzorg dan bij inwoners van autochtone of overig westerse afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners met een lage sociaaleconomische status ontving een hoger percentage mantelzorg

Het ontvangen van mantelzorg hangt samen met de sociaaleconomische status; bij inwoners met een lagere sociaaleconomische status (lager opleidingsniveau, lager inkomen) en/of inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar mantelzorg ontving dan bij inwoners met een hogere sociaaleconomische status en/of inwoners die geen moeite hebben met rondkomen.

Tabel 3. Percentage inwoners (65 jaar en ouder) dat in het afgelopen jaar mantelzorg ontving, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_10.3_Mantelzorg_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

 

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mantelzorg. [Online]. (bezocht op 27 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast/mantelzorg.
  2. Klerk M de, Boer A de, Plaisier I, Schyns P, Kooiker S. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties