Gezondheidsmonitor

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) draagt GGD Haaglanden zorg voor het verwerven van inzicht in de gezondheid van de bevolking in de regio. Eén van de manieren waarop zij dit doet is door iedere vier jaar een Gezondheidsenquête uit te voeren bij verschillende groepen inwoners. In het najaar van 2015 heeft GGD Haaglanden een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Het doel van de Jongerenenquête 2015 is actueel inzicht te krijgen in de gezondheid en leefstijl van de jongeren in de regio Haaglanden. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten het lokaal gezondheidsbeleid beter vormgeven. Ook andere organisaties kunnen de cijfers gebruiken om hun activiteiten af te stemmen op de behoeften in de regio.

Landelijk harmonisatietraject

Deze Jongerenenquête is onderdeel van een landelijk harmonisatietraject. Doel hiervan is dat iedere GGD in Nederland de gezondheidsenquête onder 12- tot en met 18-jarige jongeren op dezelfde wijze uitvoert. Deze wijze zou landelijk vergelijkbare cijfers voor de verschillende regio’s moeten opleveren. In het kader van dit landelijke harmonisatietraject zijn jongeren geworven via voortgezet onderwijs scholen (VO scholen). Leerlingen uit de 2e en 4e klas van de deelnemende VO scholen vulden in de klas een online vragenlijst in. Het aantal scholen (en daarmee het aantal leerlingen) dat in de regio Haaglanden wilde deelnemen aan de enquête was voldoende voor het verkrijgen van landelijke cijfers, maar onvoldoende voor het verkrijgen van regionale cijfers of cijfers op gemeenteniveau. Om deze cijfers te verkrijgen heeft GGD Haaglanden besloten om naast de werving voor landelijke cijfers, jongeren te werven door hen aan te schrijven op hun huisadres. De gegevens van de jongeren die via hun huisadres zijn geworven zijn gebruikt voor deze rapportage. De dataverzameling van de Jongerenenquête 2015 in de regio Haaglanden wijkt hiermee af van die van de landelijke enquête. Er is dan ook geen vergelijking mogelijk met de landelijke cijfers.

Respons

In het najaar van 2015 hebben 16.500 jongeren in de regio Haaglanden op hun huisadres een uitnodiging gekregen om online een anonieme vragenlijst over hun leefstijl en gezondheid in te vullen. In totaal hebben 4.211 jongeren de online enquête ingevuld. Dit komt neer op een respons van 25,5%. In tabel 1 is de respons per gemeente weergegeven.

Tabel 1. Respons jongerenenquête naar gemeente. Haaglanden 2015.
MethodeJongerenenquete2015_T1.png

Tijdsperiode

In de vragenlijst is er over verschillende tijdsperiodes teruggevraagd, waaronder ‘in de afgelopen 12 maanden’, ‘in de afgelopen vier weken’ en ‘in de afgelopen drie maanden’. Als in de tekst wordt gesproken over een bepaalde tijdsperiode, dan betreft dit die tijdsperiode voorafgaand aan het invullen van de online leefstijl- en gezondheidsenquête door de jongere.

De respons is lager uitgevallen dan verwacht. Een lage respons vergroot de kans dat een selectieve groep jongeren heeft gerespondeerd. De gepresenteerde cijfers in dit rapport dienen te worden beschouwd als een indicatie voor de huidige stand van zaken met betrekking tot de gezondheid van jongeren.