Gezondheidsmonitor

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) draagt GGD Haaglanden zorg voor het verwerven van inzicht in de gezondheid van de bevolking in de regio. Eén van de manieren waarop zij dit doet is door iedere vier jaar een Gezondheidsenquête uit te voeren bij verschillende groepen inwoners. In het najaar van 2016 heeft GGD Haaglanden een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten het lokaal gezondheidsbeleid beter vormgeven. Ook andere organisaties kunnen de cijfers gebruiken om hun activiteiten af te stemmen op de behoeften in de regio.

Achtergrond

De Gezondheidsenquête is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een landelijk harmonisatietraject zijn de onderzoeksopzet en een deel van de vraagstellingen op elkaar afgestemd. RIVM en CBS bundelen de gegevens en publiceren de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Doel van het onderzoek

Het doel van de Gezondheidsenquête 2016 is actueel inzicht te krijgen in de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van de inwoners in de regio Haaglanden. De gegevens uit het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Rapportage

De korte rapportage beschrijft de methode en de respons van de Gezondheidsenquête 2016, die in het najaar van 2016 is uitgevoerd. Het betreft gegevens over de gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van zelfstandig wonende inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Haaglanden (gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). In totaal zijn 53.921 inwoners benaderd. Hiervan hebben 19.194 (36%) een vragenlijst ingevuld.