Gezondheidsmonitor

Tijdens het Wsnp-traject kan de schuldenaar de schuldeisers een akkoord aanbieden. Als de schuldeisers hiermee instemmen en de rechter het akkoord goedkeurt, wordt het Wsnp-traject stopgezet en gaat de schuldenaar het akkoord verder uitvoeren. Bron: Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Brochure ‘Schulden oplossen met de Wsnp. Informatie over schuldsanering bij problematische schulden’. Raad voor Rechtsbijstand; Augustus 2013.

Autochtone afkomst: persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.

Overig westerse afkomst: als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen afkomstig uit Indonesië en Japan tot de westerse groep gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Niet-westerse afkomst: als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. (Bron: CBS Statline)

Midden- en Oosteuropese (MOE)-landen zijn: Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 en 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie. Hiertoe behoren Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Letland, Estland en Litouwen.

Tot de G4 behoren Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Groene druk: het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen

Grijze druk: het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen

Het huishoudinkomen is verdeeld in vijf kwintielen (groepen van 20%) op basis van het huishoudinkomen van de Nederlandse bevolking. De 20% inwoners van Nederland met de laagste inkomens hebben een inkomen van maximaal 16.100 euro per jaar.

Geen opleiding, lager onderwijs, lager of voorbereidend beroepsonderwijs, of middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet zich in de Basis Registratie Personen (BRP) inschrijven als ingezetene. Niet alle migranten staan ingeschreven in de BRP. Daardoor is het werkelijke aantal MOE- en GIPS-landers in Nederland hoger dan het aantal dat in de BRP staat ingeschreven. De migrantenmonitor laat zien dat in december 2016 ruim 100.000 MOE-landers (eerste generatie migratieachtergrond) werkzaam waren in Nederland, zonder dat zij ingeschreven stonden in de BRP. Hetzelfde gold in dat jaar voor ruim 6.000 GIPS-landers (eerste generatie migratieachtergrond).

BronTer Haar D, Leendertse T, Lycklama à Nijeholt G, Slager T, Ströfer S. Migrantenmonitor 2015-2016. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2018.

Ongedocumenteerden zijn personen zonder verblijfstitel, ook wel illegalen genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld vreemdelingen wiens verblijfsvergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel etcetera.

Laag: geen, lager onderwijs (basisonderwijs), lbo, mavo; Midden: mbo, havo, vwo; en Hoog: hbo, wo.

Hieronder valt: psycholoog, psychiater, Parnassia, GGZ, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg

Het besluit van de rechter dat de schuldenaar zich tijdens het traject aan de verplichtingen van de Wsnp heeft gehouden. De schuldeisers kunnen niet-betaalde schulden niet meer opeisen en de schuldenaar begint met een schone lei. Bron: Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Brochure ‘Schulden oplossen met de Wsnp. Informatie over schuldsanering bij problematische schulden’. Raad voor Rechtsbijstand; Augustus 2013.

Deze wordt ook wel Sociaal team, Sociaal wijknetwerk, ACT-team (Assertive Community Treatment’), Wijkzorgnetwerk, Maatschappelijk team of (Sociaal) Kernteam genoemd

Bij beëindiging van het Wsnp-traject maakt de Wsnp-bewindvoerder een slotuitdelingslijst op. Hierop staan alle schuldeisers en wat zij van de schuldenaar krijgen. Meestal is dit maar een deel van de openstaande schuld, afhankelijk van het saldo op de boedelrekening. Bron: Schulink. Slotuitdelingslijst. [Online] (bezocht op 22 jan 2018; Beschikbaar op URL: https://www.antwoordop.nl/schulden/begrippen/460781-slotuitdelingslijst

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Voorbeelden van zorg vanuit de Wlz zijn verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging en verpleging en medische zorg. De zorg wordt vooral in verpleeghuizen en andere (zorg)instellingen geleverd maar kan ook thuis worden ontvangen.

Wijken met achterstand in Den Haag: Stationsbuurt, Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Bouwlust/Vrederust, Morgenstond, Moerwijk, Regentessekwartier, Groente- en Fruitmarkt, Laakkwartier en Spoorkwartier.