Gezondheidsmonitor

Mantelzorg ontvangen

Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg aan mensen die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt zijn. Deze zorg wordt gegeven door bekenden zoals bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren.1 Het gaat met name om hulp aan (schoon)ouders, dit speelt bij 45% van de mantelzorgers. Vaak bestaat de zorg uit emotionele ondersteuning (zoals praten, zorgen dat iemand zijn of haar verhaal kwijt kan of troosten), gevolgd door vervoer, hulp in het huishouden en begeleiding bij artsenbezoek.2

Contact met zorgverleners

In Nederland is een aantal ontwikkelingen zichtbaar: het aantal ouderen neemt toe en mensen leven langer, maar met meer chronische ziekten en aandoeningen.1,2 De verwachting is dan ook dat het contact met zorgverleners en het zorggebruik verder zal toenemen.

Zorg voor de jeugd

In de Jeugdwet staat dat gemeenten vanaf januari 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.1

Jeugdhulp betreft hulp en zorg aan kinderen of jongeren (0 tot en met 17 jaar) en hun ouders/verzorgers. Jeugdhulp kan worden ingezet bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders/verzorgers. Ook bestaat er jeugdhulp met verblijf, waarbij de jongere niet thuis slaapt tijdens de weekenden of door de week (zoals logeerhuizen).

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een jeugdige (0 tot en met 17 jaar) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jeugdreclassering is voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest. Ze hebben daarvoor een proces-verbaal hebben gekregen. De jongere krijgt begeleiding op maat van een jeugdreclasseringswerker. Dit kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Jeugdreclassering wordt opgelegd door een kinderrechter of de officier van Justitie of kan worden opgestart door de Raad voor de Kinderbescherming op eigen initiatief van de jongere.

Er zijn verschillende risicofactoren bekend voor het ontwikkelen van opvoed- en ontwikkelingsproblemen waarvoor hulp uit de Jeugdwet nodig is. Risicogroepen die vaker gebruik maken van deze hulp zijn jongeren met moeilijk gedrag, een laag IQ en/of een (ernstige) verstandelijke beperking. Ook jongeren die opgroeien in een eenoudergezin en/of een achterstandsbuurt zijn risicogroepen die vaker gebruik maken van hulp uit de Jeugdwet. Daarnaast vergroot verslavings- psychische en/of (chronische) lichamelijke problematiek bij de ouders de kans op het nodig hebben van hulp uit de Jeugdwet.2

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid).1 De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).2 De ondersteuning wordt geregeld door middel van een ‘maatwerkvoorziening’. Deze voorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen en vormt samen met de inzet van eigen kracht of, indien van toepassing, gebruikelijke hulp of mantelzorg een samenhangend ondersteuningsaanbod.1

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn aanpassingen in de woning, een rolstoel, een vervoersvoorziening, vervoer in de regio, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding op maat, respijtzorg, ondersteuning van mantelzorgers, een beschermde woonplek of maatschappelijke opvang.3 Ook zijn er algemene voorzieningen vanuit de Wmo beschikbaar, die snel, incidenteel en voor iedereen te gebruiken zijn op het moment dat hulp gewenst is.4 Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn een boodschappenservicedienst, een warme maaltijdvoorziening of een buurthuis.

10 Gezondheidszorg.svg

Hoe is dit in uw gemeente?

Referenties

De referenties op deze pagina verwijzen naar de referenties onderaan de inhoudelijke teksten van de gemeenten.