Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie.

Meldingen (alle leeftijden)

Rijswijk kent een stijging in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2014 tot en met 2016 kende Rijswijk een toename in het aantal meldingen omtrent verwarde personen (tabel 1). In deze periode steeg het aantal meldingen met 40% van 172 naar 289 meldingen. Deze stijging is ongeveer gelijk met die in Zuid Holland West (37%), kleiner dan in Haaglanden (51%) en groter vergeleken met de landelijke stijging (26%). Wanneer gerekend wordt naar de stijging per 1.000 inwoners is de stijging in Rijswijk ongeveer gelijk aan de stijging in Haaglanden maar groter vergeleken met de stijging in Zuid Holland West en met de landelijke stijging (tabel 2).

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Rijswijk, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Rijswijk_7.2_Verward_T1.png
Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Rijswijk, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Rijswijk_7.2_Verward_T2.png
  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift. voor psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Bij personen met verward gedrag gaat het om een groep mensen die te kampen heeft met verschillende aandoeningen en beperkingen, vaak op meerdere vlakken. De aandoeningen betreffen veelal psychische problematiek, en in sommige gevallen psychiatrische aandoeningen, bijvoorbeeld als gevolg van verslaving of medicijngebruik. Dementie of een verstandelijke beperking speelt soms ook een rol. Verward gedrag als gevolg van deze aandoeningen treedt vaak op in combinatie met schulden, sociaal isolement, verwaarlozing, verlies van werk en/of huisvesting of een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Er is hier sprake van kwetsbaarheid met een daarmee gepaard gaand risico op verslechterde fysieke, geestelijke en sociale gezondheid. 1,2
Omstanders kunnen soms overlast van hen ervaren. Personen kunnen door de politie in verwardheid worden aangetroffen.
De politie registreert incidenten van personen met verward gedrag in haar systeem via de registratiecode E33. Zij hanteert voor de E33 code de definitie: ‘Eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijk verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enig ander in gevaar brengt en /of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid’. 3 In de praktijk worden ook lichtere gebeurtenissen zoals verwarde telefoontjes of verwarde verhalen bij de politiebalie door de politie onder de E33 code weggeschreven. 4