Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie en daarna aantallen personen met verward gedrag dat is ingestroomd bij de OVP.

Een stijging in meldingen van personen met verward gedrag heeft in het laatste decennium in Den Haag mede geresulteerd in het opzetten van een centrum voor opvang verwarde personen (OVP). Sinds 1 mei 2014 is er in het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag een forensisch geestelijke gezondheidszorg voorziening gehuisvest om verwarde personen op een effectievere manier op te vangen en zorg te kunnen verlenen. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van meerdere ketenpartners met onder andere de politie, de (forensische) GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en de reclassering.

Meldingen (alle leeftijden)

Den Haag kent een sterke stijging in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2014 tot en met 2016 kende Den Haag een grote toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag (tabel 1). In deze periode steeg het aantal meldingen met 65% van 1.960 naar 3.239 meldingen. Deze stijging in Den Haag is groter vergeleken met die in de totale G4 (15%), groter vergeleken met Haaglanden (54%) en groter met de landelijke stijging (26%). In de periode 2014 tot en met 2016 is eenzelfde trend waar te nemen wanneer men rekent naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners (tabel 2).

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
DH_7.2_Verward_T1.png
  • G4
Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Den Haag, G4, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
DH_7.2_Verward_T2.png
  • G4

Opvang verwarde personen (OVP) in Den Haag

In de periode van 1 mei 2014 tot 1 mei 2015 zijn er in Den Haag 2.145 personen met verward gedrag ingestroomd bij de OVP (tabel 3).5 Dit komt neer op ongeveer 4,2 personen met 1.000 inwoners. Gedurende de periode mei 2015 t/m december 2015 steeg dit aantal naar 4,9 per 1.000 inwoners (tabel 4). Deze stijging kan verklaard worden door o.a. een betere bekendheid van de opvang en GGZ dienst op locatie van de opvang, meerdere aansluitingen van Haagse politiebureaus, en een tijdelijke grotere instroom via de arrestantenzorg. Over 2016 verminderde de instroom binnen Den Haag naar 3,2 per 1.000 inwoners.

Tabel 3. Het aantal personen met verward gedrag ingestroomd in de Opvang Verwarde Personen (OVP). Den Haag, mei 2014-2016.
DH_7.2_Verward_T3.png
Tabel 4. Het aantal personen met verward gedrag per 1.000 inwoners ingestroomd in de Opvang Verwarde personen (OVP). Den Haag, mei 2014-2016.
DH_7.2_Verward_T4.png

De instroom bij de OVP over 2016 was het grootst binnen Den Haag via politiebureaus in de stadsdelen Centrum (29% van het aantal personen) en Escamp (15 % van het aantal personen). De leeftijdscategorie met de meeste instroom was 24-35 jaar (30% van het aantal personen) en 36-50 jaar (28% van het aantal personen).

  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift. voor psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
  5. Parnassia. Cijferoverzicht Opvang Verwarde Personen (OVP). perioden 1 mei 2014-2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Bij personen met verward gedrag gaat het om een groep mensen die te kampen heeft met verschillende aandoeningen en beperkingen, vaak op meerdere vlakken. De aandoeningen betreffen veelal psychische problematiek, en in sommige gevallen psychiatrische aandoeningen, bijvoorbeeld als gevolg van verslaving of medicijngebruik. Dementie of een verstandelijke beperking speelt soms ook een rol. Verward gedrag als gevolg van deze aandoeningen treedt vaak op in combinatie met schulden, sociaal isolement, verwaarlozing, verlies van werk en/of huisvesting of een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Er is hier sprake van kwetsbaarheid met een daarmee gepaard gaand risico op verslechterde fysieke, geestelijke en sociale gezondheid. 1,2
Omstanders kunnen soms overlast van hen ervaren. Personen kunnen door de politie in verwardheid worden aangetroffen.
De politie registreert incidenten van personen met verward gedrag in haar systeem via de registratiecode E33. Zij hanteert voor de E33 code de definitie: ‘Eenieder die vanwege zijn al dan niet tijdelijk verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enig ander in gevaar brengt en /of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid’. 3 In de praktijk worden ook lichtere gebeurtenissen zoals verwarde telefoontjes of verwarde verhalen bij de politiebalie door de politie onder de E33 code weggeschreven. 4